FAQs Complain Problems

अपडेट

महिला तथा वालवालिका शाखा

सिलाई बुनाइ व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान पुनः ७ दिनको म्याद थप सम्बन्धि सूचना।

सिलाई बुनाइ व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि साझेदारीमा प्रविधि हस्तान।तरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान पुनः ७ दिनको म्याद थप सम्बन्धि सूचना।

सिलाई बुनाई व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि साझेदारीमा पविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताब आव्हानको पुन: १५ दिनको म्याद थप सम्बन्धि सूचना ।

समाज सेवी, बालमनोविज्ञ तथा बाल विशेषज्ञ सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी ३० दिने सूचना

आमाबाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धि पुन : प्रकाशित सूचना

बुहारी शिक्षा कार्यक्रमका लागि आबेदन दिने पुन : १५ दिनको म्याद थप सम्बन्धि प्रकाशित सूचना

सिलाई बुनाई व्यवसाय प्रबर्दनका लागि साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमका लागि प्रस्थावआह्वानको पुन : १५ दिनको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

Pages