आपतकालीन नम्बरहरु

कार्यालयको नाम कार्यालयको ठेगाना फोन नम्बर
नगर दमकल चौतारा, सिन्धुपाल्चोक 9841727567